Kế hoạch thực hiện công tác hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về " Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hiệ mới",

 Ngày 14/02/2023, Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BHNKTQT về thực hiện công tác hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2023. Nội dung chi tiết kế hoạch xem File đính kèm dưới đây! 

01. Công tác hội nhập kinh tế, quốc tế.pdf

Văn phòng Sở