Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Ngày, 09/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Chi tiết xem File đính kèm dưới đây! 1023 Quyết định CB DMTTHC thay thế (XD).pdf

Văn phòng Sở