Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng Hưng Yên

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Để đạt được hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại các văn bản trên, Sở Xây dựng đã ban hành các kế hoạch thực hiện như: Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2022; kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022…

          Trong thời gian qua, Sở Xây dựng luôn quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nhằm mục đích tuyên truyền đến cán bộ và người dân, doanh nghiệp nắm được những thông tin liên quan đến công tác cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính nhanh, gọn, thuận tiện…

          Với tinh thần trên, để phát huy và duy trì hiệu quả từ công tác cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo, Sở Xây dựng tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hơn nữa cách thức tuyên truyền cải cách hành chính; hình thức thông tin, tương tác với người dân về những vấn đề liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính./.

File đính kèm! 

184. Kế hoạch CCHC 2021-2025 của tỉnh.pdf

196. Kế hoạch CCHC của tỉnh 2022.pdf

Văn phòng Sở