Thông báo về việc điều chỉnh thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I/2022

Theo Thông báo số 13/TB-SXD ngày 07/01/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2022, thời gian sát hạch được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 12/01/2022 đến ngày 18/01/2022.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu về phòng chống dịch, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức sát hạch như sau:

STT

Số thứ tự cá nhân tham gia sát hạch

Thời gian sát hạch theo Thông báo số 13/TB-SXD

Thời gian sát hạch điều chỉnh

1

Số thứ tự từ 151 đến 175

Sáng thứ 2 ngày 17/01/2022

Sáng thứ 7

ngày 15/01/2022

2

Số thứ tự từ 176 đến 200

Chiều thứ 2 ngày 17/01/2022

Chiều thứ 7

ngày 15/01/2022

3

Số thứ tự từ 201 đến 225

Sáng thứ 3 ngày 18/01/2022

Sáng chủ nhật

ngày 16/01/2022

4

Số thứ tự từ 226 đến hết

Chiều thứ 3 ngày 18/01/2022

Chiều chủ nhật

ngày 16/01/2022

Sở Xây dựng đề nghị các cá nhân tham gia sát hạch theo đúng thời gian điều chỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy định về  phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Xây dựng Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Phòng QLHĐXD