Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Theo đó, Quyết định đã đề ra các quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển cụ thể của từng loại VLXD cho mỗi giai đoạn nghiên cứu và các giải pháp tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng công bố, phổ biến Đề án phát triển VLXD tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Chi tiết tại flie đính kèm: QD 3057.pdf

Phòng KTVLXD