Cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 06-TQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

Nội dung chi tiết xem File đính kèm dưới đây! 

Chỉ thị 23 chỉ đạo chương trình CCHC 2021-2030.pdf

Kế hoạch số 184 CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.pdf

Nghị quyết số 76.pdf

Nghị quyết số 06 TU về chuyển đổi số 2021-2025.pdf

 

Văn phòng Sở