Hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành). Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng ký ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021). Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ký Quyết định số 86/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2021).

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 10/2021/TT-BXD có quy định chuyển tiếp chưa thống nhất với khoản 3 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Xây dựng có văn bản số 1246/SXD-QLCL ngày 02/12/2021 gửi các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

- Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới đây! VB 1246.pdf

 

Phòng Chất lượng xây dựng