Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở Xây dựng phổ biến một số nội dung và quy định chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại văn bản số 93/SXD-KT&VLXD ngày 22/02/2021 gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết Công văn xem tại đây! HD NĐ 10.2021.pdf

 

Phòng KTVLXD