Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 24ª/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016, Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ.

Nghị định quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở Xây dựng phổ biến một số nội dung của Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý vật liệu xây dựng tại văn bản số 92/SXD-KT&VLXD ngày 22/02/2021 gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Công văn xem tại đây! Hướng dẫn thực hiện NĐ 09.2021.pdf

Phòng KTVLXD