HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021/NĐ-CP

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Trong thời gian chờ Thông tư và các văn bản hướng dẫn Nghị định ban hành, Sở Xây dựng đã có công văn số 95/SXD-QLCL ngày 23/02/2021 gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Chi tiết Công văn xem tại đây VB 95.pdf

Phòng Chất lượng xây dựng