Hưng Yên quyết định công nhận đô thị loại V cho khu vực 03 xã Dân Tiến, Đồng Tiến, Hồng Tiến

Căn cứ Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030, các cấp, các ngành và địa phương đã nỗ lực phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị Hưng Yên giai đoạn đến 2020.

Đến nay, khu vực 03 xã trên địa bàn tỉnh, gồm xã Đồng Tiến, xã Hồng Tiến và xã Dân Tiến - huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; nâng tổng số đô thị toàn tỉnh lên thành 21 đô thị, gồm 01 đô thị loại III (thành phố Hưng Yên), 01 đô thị loại IV (Mỹ Hào) và 19 đô thị loại V.

Việc công nhận đô thị loại V xuất phát từ những tiến bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội của các xã; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản; đáp ứng yêu cầu mới cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, tổ chức không gian, quy hoạch và quản lý trật tự đô thị.

 Thời gian tiếp theo các ngành và các địa phương cần tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ các chương trình có ý nghĩa tạo động lực cho phát triển đô thị, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu để đáp ứng tiêu chí đô thị, hoàn thành các đề án nâng loại, công nhận đô thị.

Các Quyết định của UBND tỉnh công nhận đô thị loại V cho 03 xã xem tại đây: QĐ số 923 ; QĐ số 922 ;  QĐ số 1008 !

Phòng PTĐT&HTKT