Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng

    Ngày 29/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 621/BXD-PC về việc gửi tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng nhằm hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về Chỉ số cấp phép xây dựng. Sở Xây dựng thông báo và gửi tài liệu hướng dẫn này tới các cơ quan, đơn vị biết, tham khảo.

    Ngoài ra, trong thời gian qua, Công an tỉnh và Sở Xây dựng đã xây dựng Quy chế phối hợp số 3160/QCPH-CAT-SXD ngày 25/9/2018 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; đồng thời trên thực tế đã triển khai thực hiện song song các thủ tục trong lĩnh vực xây dựng và phòng cháy, chữa cháy để giảm thời gian cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Sở Xây dựng xin gửi Quy chế phối hợp này để các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tham khảo, cũng như triển khai các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng, các nhiệm vụ khác có liên quan.

BXD_621-BXD-PC_29032019.signed.pdf

Bia TL huong dan.docx

Tai lieu huong dan chi so CPXD.docx

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng