Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD và Thông tư số 18/2016/TT-BXD

Ngày 14/5/2019, Bộ Xây dựng có Công văn số 1129/BXD-HĐXD về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD và Thông tư số 18/2016/TT-BXD,

Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng DD&CN, Giao thông, NN&PTNT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Mọi ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 27/5/2019 (địa chỉ số 685 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; hòm thư điện tử qlhdxd.sxd@hungyen.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng./.

VB lấy ý kiến sửa đổi TT16 và TT18.pdf

Phòng Quản lý xây dựng