Triển khai, thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng; Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình

     Ngày 06/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ký các Quyết định số 1405/QĐ-UBND, số 1046/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên gồm: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cầu và công trình xây dựng; phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (gọi tắt là Bộ đơn giá).

     Bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố có hiệu lực kể từ ngày ký, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

26. Quyết định phần sửa chữa.pdf

27. Quyết định phần thí nghiệm.pdf

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng