Công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

     Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND Công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Nội dung công bố gồm:

     - Thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 02 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục);

     - Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 45 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 33 thủ tục; cấp huyện: 12 thủ tục).

     Chi tiết Quyết định công bố xem tệp tin đính kèm; Nội dung các TTHC được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hưng Yên và mục Thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hưng Yên.

Tệp đính kèm: 1092.QD.pdf

Văn phòng Sở Xây dựng