Tham gia góp ý kiến Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng

     Ngày 18/4/2019, Bộ Xây dựng có Công văn số 821/BXD-GĐ về việc góp ý kiến Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng,

     Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý kiến sửa đổi, bổ sung về nội dung phân cấp các công trình xây dựng theo nội dung Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 16/3/2016 của Bộ Xây dựng.

     Mọi ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Xây dựng (địa chỉ số 685 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; hòm thư điện tử qlhdxd.sxd@hungyen.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh./.

Phòng Quản lý xây dựng