Triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019

  Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 theo nội dung công văn số 750/BXD-GĐ ngày 11/4/2019 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với một số nội dung sau:

  1. Chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

  2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

  3. Nội dung hoạt động

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng và triển khai các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo kế hoạch trên.

  4. Kinh phí triển khai thực hiện

  - Đối với các doanh nghiệp: Chi phí triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị trên cơ sở chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của năm.

  Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tích cực tổ chức, thực hiện các nội dung, hoạt động theo kế hoạch trên và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động về Sở Xây dựng trước ngày 01/7/2019 theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

 Tệp đính kèm: 9. CV (Tháng ATLĐ).doc

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng