Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 452/UBND-KT2 ngày 04/3/2019, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động lớn trong thời gian vừa qua như sau:

  Căn cứ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh đơn giá và giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian, không áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng  cho hợp đồng.

  Đề nghị chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước và các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PP thực hiện theo quy định.

Tệp đính kèm: Văn bản 147.pdf ; Văn bản số 343.BXD.pdf

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng