Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện, Sở Xây dựng đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nội dung Dự thảo theo tệp đính kèm: DT Thong tu sua doi Thong tu 26-2016.doc

_CV (GYK sửa đổi TT26).doc