Danh sách các văn bản chỉ đạo điều hành

STT

Số/ Kí hiệu

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

1

245/KH-SXD

28/12/2018

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng năm 2019

2

22/SXD-VP

08/01/2019

 Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

3

142/SXD-VP

06/3/2019

 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4

20/KH-SXD

16/01/2019

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

5

22/KH-SXD

14/02/2019

Kế hoạch công tác tư pháp và pháp chế năm 2019

6

21/KH-SXD

14/02/2019

Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

7

26/KH-SXD

25/02/2019

Kế hoạch Thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019