Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Nhằm giảm thiểu các tai nạn tại các công trường xây dựng, Điều 34 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ đã quy định: Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

  Để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc Bộ Xây dựng tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại tỉnh Hưng Yên với nội dung như sau:

  1. Đối tượng tham dự tập huấn

  - Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động, gồm:

  + Lãnh đạo các doanh nghiệp;

  + Trưởng/phó phòng kế hoạch, kỹ thuật của các doanh nghiệp;

  + Trưởng/phó ban, thành viên Ban quản lý dự án,

  - Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, gồm:

  + Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.

  + Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

            2. Nội dung tập huấn

  - Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

  - Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  - Nội dung huấn luyện chuyên ngành (dành cho nhóm 2).

  - Làm bài sát hạch.

  Sau khi tham dự khóa huấn luyện với các nội dung trên, người tham gia kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  3. Thời gian và kinh phí tập huấn

  - Thời gian tập huấn: Dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2019. Trong đó: 02 ngày (dành cho nhóm 1), 04 ngày (dành cho nhóm 2).

  - Kinh phí tham gia tập huấn: Dự kiến 450.000 VNĐ/ học viên nhóm 1, 650.000 VNĐ/ học viên nhóm 2 (bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, phục vụ giải khát giữa giờ, chứng nhận và các chi phí khác phục vụ khóa học).

  4. Địa điểm tổ chức: Sở Xây dựng Hưng Yên (Số 685 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

  Để chuẩn bị cho lớp tập huấn đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn (theo mẫu) trước ngày 25/3/2019 về Sở Xây dựng (Số 685 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, SĐT: 097.989.3337/02213.863.619.

  Email: hongminhttxd@gmail.comclctxd.sxd@hungyen.gov.vn.

(Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 25/3/2019)

 

  Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Bộ xây dựng (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Giám đốc sở (b/c);

- Học viện cán bộ QLXD&ĐT (p/h);

- Các phòng, ban sở (p/h),

- Lưu: VT, Ph.QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Quang Kiềm

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Tên đơn vị:................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Số điện thoại:......................................... Số Fax:......................................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia lớp tập huấn kể trên:

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............ngày...........tháng.......năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông báo 69/SXD-QLCL