Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được quy định như sau:

  1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, thực hiện các nội dung sau:

  a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

  b) Chịu trách nhiệm quản lý về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (sau đây viết tắt là Quyết định 18/2016/QĐ-UBND), trừ công trình đã phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

  c) Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được phân cấp theo quy định tại Quyết định 18/2016/QĐ-UBND. Nội dung kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Thông tư 04/2017/TT-BXD).

  d) Phối hợp kiểm tra theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi có yêu cầu.

  đ) Cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

  e) Tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

  2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

  a) Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương quản lý về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND.

  b) Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được phân cấp theo quy định tại Quyết định 18/2016/QĐ-UBND. Nội dung kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2017/TT-BXD.

  c) Phối hợp kiểm tra theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu.

  d) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý về Sở Xây dựng, báo cáo công tác an toàn lao động gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

  3. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

  a) Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình quốc phòng, an ninh; công trình do cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quản lý).

  b) Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được phân cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND. Nội dung kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2017/TT-BXD.

  c) Phối hợp kiểm tra theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu.

  d) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý về Sở Xây dựng, báo cáo công tác an toàn lao động gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

  4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  4.1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  4.2. Chủ trì điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình dẫn đến chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên xảy ra trên địa bàn tỉnh (trừ các trường hợp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư 04/2017/TT-BXD).

  4.3. Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

  5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

  5.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình theo quy định tại khoản 2, điểm c khoản 6 Điều 6 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND.

  5.2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn do mình quản lý thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dụng công trình.

  5.3. Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được phân cấp theo quy định tại Quyết định 18/2016/QĐ-UBND. Nội dung kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2017/TT-BXD.

  5.4. Phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện khi được yêu cầu.

  5.5. Chủ trì tổ chức điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 4 Quy định này).

  5.6. Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý về Sở Xây dựng, báo cáo công tác an toàn lao động gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

  6. Ủy ban nhân dân cấp xã

  6.1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cho các tổ chức và công dân trên địa bàn xã.

  6.2. Tiếp nhận báo cáo sự cố về máy, thiết bị, vật tư của chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn xã; đồng thời ngay sau khi nhận được thông tin phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các tổ chức có liên quan để kịp thời tổ chức giải quyết sự cố; thực hiện trách nhiệm giải quyết sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 18 Thông tư 04/2017/TT-BXD.

  6.3. Phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng có chức năng quản lý xây dựng cấp huyện kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn xã khi được yêu cầu.

  7. Trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng

  7.1. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

  7.2. Trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

  7.3. Trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 6 Thông tư số 04/2017/TT-BXD .

  7.4. Trách nhiệm của người lao động trên công trường xây dựng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

  8. Về chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động

  8.1. Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động gồm:

  a) Chi phí lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn.

  b) Chi phí huấn luyện an toàn lao động; thông tin, tuyên truyền về an toàn lao động.

  c) Chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

  d) Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ.

  đ) Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động.

  e) Chi phí ứng phó sự cố gây mất an toàn lao động, xử lý tình trạng khẩn cấp.

  g) Chi phí cho việc kiểm tra công tác an toàn lao động của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

  8.2. Nguyên tắc xác định chi phí nêu tại khoản 1 Điều này như sau:

  a) Các chi phí quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 1 Điều này được tính trong chi phí hạng mục chung thuộc chi phí khác của dự toán xây dựng công trình; chi phí này phải được dự tính trong giá gói thầu, nhà thầu không được giảm bớt chi phí này trong quá trình đấu thầu.

  b) Chi phí quy định tại Điểm g, Khoản 1 Điều này xác định theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cơ quan nhà nước cấp trên ban hành các văn bản có quy định khác nội dung tại Quy định này thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

File đính kèm:

QD 16.2019 (Phân cấp ATLĐ).pdf

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND