Thông tư 09/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

   Ngày 15/11/2018, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 09/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trogng thi công xây dựng, ký hiệu QTKĐ: 01-2018/BXD.

   Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 09/2018/TT-BXD, các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các cá nhân đã dược cấp chứng chỉ kiểm định viên đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trogn thi coogn xây dựng khi thực hiện kiểm định phỉa tuân thủ quy định tại quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động QTKĐ: 01-2018/BXD ban hành kèm theo Thông tư 09/2018/TT-BXD.

   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

   Sở Xây dựng gửi tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

File đính kèm: BXD_09-2018-TT-BXD.signed.pdf

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư 09/2018/TT-BXD