Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng

Ngày 06/02/2018 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố; các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng công trình và các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng nghiên cứu, triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD và lưu ý một số nội dung sau

1. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng công trình

- Chủ dự án, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 3, Điều 4.

- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 7.

2. Cơ sở sản xuất ngành Xây dựng

- Có trách nhiệm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường bằng văn bản định kỳ 01 (một) lần/năm theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo văn bản này và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Cập nhật và lưu trữ các thông tin, dữ liệu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phần mềm quản lý trực tuyến cơ sở dữ liệu môi trường ngành Xây dựng tại địa chỉ trang thông tin điện tử: http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn.

Nội dung Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo địa chỉ: http://www.moc.gov.vn hoặc liên hệ Sở Xây dựng để được cung cấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để phối hợp xem xét, giải quyết.

Chi tiết theo văn bản đính kèm (394.pdf)