Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến cho nội dung Dự thảo. Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước ngày 13/3/2018 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh

       Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng đã tổ chức xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

        Nội dung dự thảo theo file đính kèm 

       Trân trọng đề nghị các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm tham gia.

        Du thao Chi thi quan ly TTXD tinh Hung Yen.doc