Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ngày 16/8/2016 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đấu thầu - Cấp tỉnh. 37 TTHC.doc