Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Sở

Thực hiện Công văn số 475/SNV-CCHC ngày 07/11/2015 của Sở Nội vụ, hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, Sở Xây dựng Hưng Yên xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2016

          Thực hiện Công văn số 475/SNV-CCHC ngày 07/11/2015 của Sở Nội vụ, hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, Sở Xây dựng Hưng Yên xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính công, góp phần cải cách mạnh mẽ trong hoạt động quản lý nhà nước tại Sở và xây dựng nền hành chính hiện đại;

- Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính của Sở đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

- Cải cách hành chính đơn giản, hiện đại, thuận tiện ngày càng dân chủ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực của Sở.

2. Yêu cầu:

- Công tác cải cách hành chính phải được cụ thể hóa, chỉ rõ thời gian, tiến độ triển khai và nghiêm túc thực hiện theo quy định, chương trình, kế hoạch chung của toàn tỉnh;

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp nhằm góp phần tích cực chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng, lãng phí.

- Tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động có hiệu quả, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

            1. Cải cách thể chế:

          a. Thường xuyên rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành Xây dựng, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách.

b. Củng cố, nâng cao năng lực xây dựng và ban hành văn bản các loại của Sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững pháp luật, quy trình, phương pháp xây dựng văn bản, nâng cao chất lượng văn bản; tăng cường công tác pháp chế theo hướng dẫn của tỉnh.

          2. Cải cách thủ tục hành chính:

a. Nghiên cứu, đề xuất cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

b. Thường xuyên chuẩn hóa, mẫu hóa và công khai minh bạch tất cả các loại giấy tờ thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm phát huy cao độ nguồn lực trong nhân dân, thúc đẩy đầu tư cho phát triển ngành Xây dựng.

c. Cải tiến trình tự giải quyết các loại hồ sơ hành chính, từng bước nâng cao hơn về chất lượng giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa”.

          3. Cải cách tổ chức bộ máy:

a. Xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đề cao kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới phương thức hoạt động để sâu sát với công dân và doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyên ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sau khi có thông tư hướng dẫn thực hiện, Sở sẽ xây dựng trình UBND tỉnh qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008.

b. Trang bị phương tiện làm việc đồng bộ, bảo đảm cho công chức làm việc và giao tiếp với công dân thuận lợi.

c. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 90% vào năm 2015.

          4Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

a. Trong năm 2016 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân.

b. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả.

c. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

d. Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, đơn vị, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy chuyên nghiệp để giải quyết công việc một cách nhanh, chủ động và từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm qua lại hoặc đẩy lên cấp trên.

đ. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức: Thường xuyên rà soát lại việc quy hoạch các chức danh thuộc diện cán bộ chủ chốt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm cán bộ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm nguồn nhân lực phát triển ngành, chú ý trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hiện đại, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

e. Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức theo quy định của tỉnh và Chính phủ; khuyến khích và khen thưởng kịp thời, thỏa đáng đối với cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          5. Cải cách tài chính công:

a. Tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền.

b. Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định pháp luật.

          6. Hiện đại hóa hành chính:

a. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Sở đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của Sở để năm 2016, 85% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Sở và các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.

b. Công bố danh mục các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách thủ tục hành chính.

c. Tiếp tục thực hiện và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính của công dân và doanh nghiệp.

d. Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức đến cơ quan hành chính yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

          e. Tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử của Sở, cập nhật kịp thời các tin, bài phục vụ người đọc, nâng cao chất lượng và hình thức trang thông tin. Bố trí tối thiểu 01 cán bộ công nghệ thông tin; tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở.

          7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

          Cấp ủy, Lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở năm 2016 như: Ban hành các kế hoạch cụ thể về công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực tốt công tác cải cách hành chính của Sở.

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

I. Cải cách thể chế

 

 

 

 

 

1

Dự thảo Quyết định ban hành Qui chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Phòng Quản lý nà và thị trường bất động sản

UBND các huyện, thành phố; các sở có xây dựng chuyên ngành

Quí I/2016

 

2

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về Qui định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực qui hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Quyết định

Phòng Hoạt động Xây dựng, Phòng Kiến trúc, Qui hoạch xây dựng

UBND các huyện, thành phố; các sở có xây dựng chuyên ngành; các phòng, ban Sở

Quí I/2016

 

II. Cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính

Kế hoạch, Báo cáo

Văn phòng Sở

Các phòng Sở

Hàng quí, 6 tháng và cuối năm

 

2

Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch

Văn phòng

Các phòng Sở

Tháng 01/2016

 

3

Rà soát,sửa đổi, bổ sung và Công khai Bộ thủ tục hành chính

Tờ trình; Quyết định

Văn phòng

Sở Tư pháp

Thường xuyên

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy

 

 

 

 

 

1

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

Quyết định

Văn phòng

Các phòng Sở

Sau khi có Thông tư của Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng hướng dẫn

 

2

Cải tạo, sửa chữa Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Bộ phận một cửa

 

Văn phòng

 

Quí II/2016

 

IV. Xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức

 

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ

Kế hoạch

Văn phòng

Các phòng Sở

Tháng 01/2016

 

2

Rà soát các qui định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

Văn phòng

Các phòng Sở

Thường xuyên

 

V. Cải cách tài chính công

 

 

 

 

 

1

Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP

 

Văn phòng; Các đơn vị trực thuộc

Các phòng Sở

Thường xuyên

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

 

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin

Kế hoạch

Văn phòng

Các phòng Sở

Tháng 1/2016

 

2

Công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014

Quyết định

Văn phòng

Sở Khoa học Công nghệ

Tháng 01/2016

 

VII. Công tác chỉ đạo, điều hành

 

 

 

 

 

1

Xây dựng các kế hoạch về cải cách hành chính; Kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện; Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định

Kế hoạch, Báo cáo

Văn phòng

Các phòng Sở

Thường xuyên

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Căn cứ nội dung Kế hoạch trên, đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện .

          2. Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch ở các đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Sở để có hướng chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc./.