Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các vấn đề trọng tâm và hướng dẫn lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh