Đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

Trung tâm quy hoạch xây dựng:

Điện thoại: 02213.221.254                    

Fax:

Email: Ttqhktdt.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                              Giám đốc TT: Tạ Đức Tùng

                              Điện thoại: 02213.221.254                    

                              Mobile: 0912.879.789

                              Email: ductung@hungyen.gov.vn  

Ban quản lý nhà ở sinh viên cụm trường khu vực TPHY:

Điện thoại: 02213.512.863                    

Fax:

Email: Qlsv.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                            Trưởng Ban: Vũ Mạnh Phú

                            Điện thoại: 02213.512.863      

                            Mobile: 0912.364.557

                            Email: manhphu@hungyen.gov.vn