Phòng chuyên môn

Văn phòng Sở Xây dựng

Điện thoại: 02213.863.589

Fax: 02213.865.538

Email: soxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

Chánh văn phòng: Lý Thị Kim Dung

                          Điện thoại: 02213.863.591

                          Mobile: 0914.430.187

                          Email: ltkdung@hungyen.gov.vn

 Phó Chánh văn phòng: Mai Thị Thư

                          Điện thoại: 02213.550.539

                          Mobile: 0936.041.971

                          Email: mtthu@hungyen.gov.vn

Phòng Quy hoạch - kiến trúc:

Điện thoại: 02213.863.392

Email:  Qhkt.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                              Trưởng phòng: Cao Thế Hanh

                              Điện thoại: 02213.863.392

                              Mobile: 0983.280.607

                              Email:  Cthanh@hungyen.gov.vn

                              Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Đức

                              Điện thoại: 02213.863.392

                              Mobile: 0987.605.205

                              Email: nminhducxd@hungyen.gov.vn

      

Phòng Kinh tế, vật liệu Xây dựng và quản lý nhà, thị trường bất động sản:

Điện thoại: 02213.863.588

Email:  Ktvlxd.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                             Trưởng phòng: Đỗ Thị Thái Hậu

                             Điện thoại: 02213.863.588

                             Mobile: 0912.924.525

                             Email: thaihau@hungyen.gov.vn

                             Phó trưởng phòng: Đỗ Quang Khánh

                             Điện thoại: 02213.863.588

                             Mobile: 0912.570.699

                             Email: dqkhanh@hungyen.gov.vn

 

Phòng Quản lý xây dựng:

Điện thoại: 02213.862.597

Email:  Qlhdxd.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                             Phó trưởng phòng: Dương Mạnh Hùng

                              Mobile: 0989.790.676

                              Email:  duonghung@hungyen.gov.vn

              

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng:

Điện thoại: 02213.683.619

Email:  Clctxd.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                            Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Minh

                             Điện thoại: 02213.863.619

                             Mobile: 0979.893.337

                             Email:  minhhong@hungyen.gov.vn

 

Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật:

Điện thoại: 02213.551.430

Email:  Htktptdt.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                             Trưởng phòng: Đoàn Hồng Quân

                              Điện thoại: 02213.551.430

                              Mobile: 0983.321.128

                              Email: hongquan@hungyen.gov.vn

                             Phó trưởng phòng: Vũ Thanh Thọ

                              Điện thoại:  

                              Mobile: 0983.815.556

                              Email: vttho@hungyen.gov.vn

 

Thanh tra Xây dựng:

Điện thoại: 02213.221.512                     

Fax:

Email: Thanhtra.sxd@hungyen.gov.vn

Chi tiết

                           Chánh Thanh tra: Đỗ Văn Hân

                           Mobile: 0912.743.868

                           Email: dvhan@hungyen.gov.vn

                           Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Trung Lưu

                           Mobile: 0968.010.199

                           Email: ntluu@hungyen.gov.vn