Ban lãnh đạo Sở

                                    Giám đốc Sở: Lương Anh Tuấn

                                    Email: Luongtuan@hungyen.gov.vn

                                                     

 

                                     Phó giám đốc Sở: Bùi Quang Kiềm

                                     Email: Bqkiem@hungyen.gov.vn

                  

 

                                     Phó giám đốc Sở: Lưu Văn Dương

                                     Email: lvduong@hungyen.gov.vn

 

 

                                     Phó giám đốc Sở: Bùi Anh Tuấn 

                                     Email: batuan@hungyen.gov.vn