Tuần trước Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

  

Thời gian

Ô. Lương Anh Tuấn

(Giám đốc Sở)

Ô.Bùi Quang Kiềm

(Phó Giám đốc Sở)

Ô. Lưu Văn Dương

(Phó Giám đốc Sở)

Ô. Bùi Anh Tuấn

(Phó Giám đốc Sở)

Thứ 2

Ngày 17/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 18/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 19/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 20/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 21/5

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan