Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022

 

  

Thời gian

Ô. Lương Anh Tuấn

(Giám đốc Sở)

Ô.Bùi Quang Kiềm

(Phó Giám đốc Sở)

Ô. Lưu Văn Dương

(Phó Giám đốc Sở)

Ô. Bùi Anh Tuấn

(Phó Giám đốc Sở)

Thứ 2

Ngày 23/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 24/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 25/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 26/5

Sáng

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 27/5

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan