Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

(Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022)

 

  

Thời gian

Ô. Lương Anh Tuấn

(Giám đốc Sở)

Ô.Bùi Quang Kiềm

(Phó Giám đốc Sở)

Ô. Lưu Văn Dương

(Phó Giám đốc Sở)

Ô. Bùi Anh Tuấn

(Phó Giám đốc Sở)

Thứ 2

Ngày 26/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 27/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 28/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 29/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 30/9

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan