Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/2019/QH14 27/06/2019 Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc
37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
16/2019/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
09/2018/TT-BXD 15/11/2018 Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
08/2018/TT-BXD 05/10/2018 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
06/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng
07/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành xây dựng
100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
23/2018/QĐ-UBND 27/06/2018 Quyết định ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
19/2018/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
78/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
21/2017/QH14 26/12/2017 Luật Quy hoạch
27/2017/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định ban hành quy định tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công tình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
25/2017/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1 2 3 4 
°
445 người đang online