Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69/2021/QĐ-UBND 01/10/2021 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư ban hành định mức xây dựng
13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
06/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Luật số 62/2020/QH14 17/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng
40/2019/QH14 27/06/2019 Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc
37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
16/2019/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
09/2018/TT-BXD 15/11/2018 Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
08/2018/TT-BXD 05/10/2018 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
06/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng
07/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành xây dựng
100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
23/2018/QĐ-UBND 27/06/2018 Quyết định ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1 2 3 4 
°
459 người đang online