Về thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng ngày 06 - 02 - 2024
100%

 

Ngày 20/6/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nội dung Thông tư chủ yếu về sửa đổi, bổ sung Điều 8. Quản lý, công bố giá xây dựng; sửa đổi, bổ sung Điều 9. Xác định giá xây dựng công trình và sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Sở Xây dựng thông báo tới các tổ chức, cá nhân, các chủ thể xây dựng trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, triển khai thực hiện theo quy định.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

Thông tư 14-2023-TT-BXD về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 11-2021-TT-BXD.pdf

Tin mới nhất

Về việc phổ biến Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan...(19/01/2024 3:00 CH)

Bộ Xây dựng ban hành một số Quyết định công bố các thủ tục hành chính ban hành mới, sứa đổi, bổ...(24/07/2023 4:35 CH)

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng(20/07/2023 1:57 CH)

Giới thiệu Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều...(12/07/2023 2:17 CH)

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)(08/06/2023 1:08 CH)

Thông báo về việc ban hành các Thông tư của Bộ Xây dựng(24/03/2020 4:26 CH)