Công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Đăng ngày 17 - 05 - 2019
100%

     Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND Công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Nội dung công bố gồm:

     - Thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 02 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục);

     - Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 45 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 33 thủ tục; cấp huyện: 12 thủ tục).

     Chi tiết Quyết định công bố xem tệp tin đính kèm; Nội dung các TTHC được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hưng Yên và mục Thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hưng Yên.

Tệp đính kèm: 1092.QD.pdf

Tin mới nhất

Quyết định 172/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng...(17/01/2017 3:27 CH)

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ngày 16/8/2016 về việc công bố...(21/09/2016 2:50 CH)

Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ngày 16/8/2016 về việc công bố...(21/09/2016 2:50 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ...(04/05/2016 3:11 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Sở(21/12/2015 3:10 CH)

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả(22/10/2015 3:10 CH)