Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 18 - 04 - 2019
100%

 

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 552/UBND-KT2 ngày 14/3/2019, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước với nội dung sau:

  Ngày 27/02/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước. Theo đó, Thông tư hướng dẫn phương pháp lập giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là dịch vụ thoát nước) cho các loại hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu dân cư nông thôn tập trung.

  1. Đối tượng áp dụng

  - Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải; các tổ chức, cơ quan liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và thực hiện dịch vụ và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt nam;

  - Khuyến khích cac cụm công nghiệp, các làng nghề áp dụng quy định tại Thông tư này.

  2. Nguyên tắc lập giá dịch vụ thoát nước

  - Việc định giá dịch vụ thoát nước phải phù hợp với quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý; tiêu chuẩn, quy chuẩn; định mức kinh tế kỹ thuật về thoát nước và xử lý nước thải do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc ban hành; phù hợp với chất lượng dịch vụ và chế độ, chính sách của Nhà nước;

  - Giá dịch vụ thoát nước được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành của hệ thống thoát nước; phù hợp với điều kiện thực tế tổ chức dịch vụ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại địa phương;

  - Giá dịch vụ thoát nước có thể được xác định riêng cho từng loại dịch vụ thoát nước (dịch vụ duy trì hệ thống thoát nước; dịch vụ xử lý nước thải) hoặc cho toàn bộ dịch vụ thoát nước tùy theo yêu cầu sử dụng dịch vụ thoát nước và điều kiện tổ chức thực hiện dịch vụ thoát nước;

  - Giá dịch vụ thoát nước (bao gồm cả dịch vụ duy trì hệ thống thoát nước và dịch vụ xử lý nước thải) được xác định thống nhất trên đơn vị là m3 nước thải, phù hợp với đặc điểm đấu nối hệ thống nước.

  3. Định giá dịch vụ thoát nước: Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2018/TT-BXD.

  4. Phương pháp xác định tổng chi phí thực hiện dịch vụ thoát nước: Theo quy định tại Diều 4 Thông tư số 13/2018/TT-BXD.

  Lưu ý: Trường hợp các công tác chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định các hao phí vật tư, nhân công, máy, thiết bị trực tiếp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc ban hành, đơn vị lập phương án giá tổ chức xác định hao phí vật tư, nhân công, máy, thiết bị hợp lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở để xác định chi phí vật tư, nhân công, máy, thiết bị trực tiếp khi lập phương án giá dịch vụ thoát nước.

  5. Tổ chức thực hiện

  - Trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước:

  + Đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước, Sở Tài chính tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

  + Đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ các nguồn vốn khác:  Chủ sở hữu hệ thống thoát nước tổ chức lập và trình giá dịch vụ thoát nước, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

  + Đối với khu công nghiệp: Giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp và quyết định về mức giá. Trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quan quản lý giá tại địa phương.

  - Xử lý chuyển tiếp:

  + Đối với các hợp đòng dịch vụ thoát nước đã được ký kết và thực hiện trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký;

  + Đối với các hợp đồng đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện thì các bên tham giá hợp đồng xem xét để bổ sung, điều chỉnh các nội dung của hợp đồng cho phù hợp với quy định của Thông tư này.

  Thông tư số 13/2018/TT-BXD có hiệu lực ngày 15/02/2019 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BXD ngày 04/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Tệp đính kèm: Văn bản số 173.pdf

Tin mới nhất

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...(07/03/2019 11:25 SA)

Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.(01/08/2018 2:44 CH)

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(23/07/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng(11/06/2018 2:28 CH)

Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt...(19/03/2018 10:47 SA)

Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác...(07/03/2018 7:54 SA)

Hướng dẫn thủ tục hành chính về xây dựng(19/06/2013 3:07 CH)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN(03/12/2010 3:07 CH)