SỞ XÂY DỰNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Đăng ngày 10 - 09 - 2018
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; Ngày 29/01/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyên cải cách hành chính năm 2018 với mục đích:

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan đối với cá nhân, tổ chức.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung thực hiện cải cách hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Chi tiết xem file  13.KH.pdf đính kèm

Tin mới nhất