Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đăng ngày 01 - 08 - 2018
100%

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Thực hiện kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp qui định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở Xây dựng đã phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích ban hành của Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp.

Thong tư 03.TT-BTP.pdf

Tin mới nhất

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...(07/03/2019 11:25 SA)

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(23/07/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng(11/06/2018 2:28 CH)

Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt...(19/03/2018 10:47 SA)

Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác...(07/03/2018 7:54 SA)

Hướng dẫn thủ tục hành chính về xây dựng(19/06/2013 3:07 CH)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN(03/12/2010 3:07 CH)