Quyết định 172/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 01 - 2017
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

Số: 172/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 13  tháng 01 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Căn cứ các Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016; số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016; số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016; số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016; số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-SXD ngày 04/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 56 thủ tục hành chính bao gồm: 06 TTHC mới ban hành; 43 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 07 TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phóng

 

 

 

Tin mới nhất

Công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng(17/05/2019 1:55 CH)

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ngày 16/8/2016 về việc công bố...(21/09/2016 2:50 CH)

Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ngày 16/8/2016 về việc công bố...(21/09/2016 2:50 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ...(04/05/2016 3:11 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Sở(21/12/2015 3:10 CH)

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả(22/10/2015 3:10 CH)