QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Đăng ngày 04 - 05 - 2016
100%

Số tư liệu: Quyết định 836/QĐ-CTUBND ngày 29/4/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính

hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

        Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1376/QĐ-BXD ngày 30/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 29/TTr-SXD ngày 21/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 04 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực quy hoạch xây dựng; 01 thủ tục hành chính mới và hủy bỏ 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực kinh doanh bất động sản (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính của Sở Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                

- Như Điều 3;  

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Phòng KSTTHC, Sở Tư pháp;

- TTTH-CB tỉnh;     

- Lư­u: VT, NCT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phóng

Tin mới nhất

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(17/05/2023 1:02 CH)

Danh sách các Sàn giao dịch bất động sản gửi thông tin về Sở Xây dựng Hưng Yên(25/04/2023 10:43 SA)

Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch bất động sản tại các dự án phát triển nhà...(26/11/2022 8:16 SA)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu(22/11/2022 2:36 CH)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã...(19/11/2022 3:14 CH)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Lạc Hồng Phúc thông báo danh sách các đối tượng đã mua nhà ở...(24/10/2022 1:31 CH)

Tăng cường công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh(10/10/2022 3:34 CH)

Một số quy định cần lưu ý trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai(05/10/2022 8:21 SA)

Mở bán 05 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội thu nhập thấp(26/09/2022 7:58 CH)