BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 ngành Xây dựng Hưng Yên

Đăng ngày 25 - 12 - 2014
100%

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và nhiệm vụ UBND tỉnh giao; ngay từ đầu năm Sở đã xây dựng chương trình công tác số:29/KH-SXD ngày 23/01/2014, để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Kết quả năm 2014 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra cụ thể như sau:

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014

kế hoạch công tác năm 2015 ngành Xây dựng Hưng Yên 

Phần I

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 

          Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và nhiệm vụ UBND tỉnh giao; ngay từ đầu năm Sở đã xây dựng chương trình công tác số:29/KH-SXD ngày 23/01/2014, để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Kết quả năm 2014 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra cụ thể như sau:

I. Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực chủ yếu:

1. Công tác phổ biến hướng dẫn, thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật

- Năm 2014, Sở Xây dựng đã kịp thời phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng: Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định… tới các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng gồm 03 lớp cụ thể:

  Lớp bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn về xây dựng của các xã, phường thành phố và thị trấn các huyện (theo Đề án đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015 ban hành theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ);

Lớp tập huấn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình và nội dung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).

- Dự thảo các văn bản qui phạm pháp luật trình UBND tỉnh ban hành: Qui chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Dự thảo Quyết định  thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về Quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác quản lý Nhà nước về XDCB

2.1) Công tác quản lý kiến trúc – qui hoạch:

* Thẩm định các đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị và QHCT các khu chức năng:

- QHCT xây dựng Khu đô thị sinh thái Dream City tỷ lệ 1/2000, huyện Văn Giang; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu văn hóa, du lịch và thể dục thể thao Chử Đồng Tử tại huyện Khoái Châu; QHCT XD tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm; QHCT XD tỷ lệ 1/500 Trường Hải quan Việt Nam, huyện Yên Mỹ; Điều chỉnh QHCT XD tỷ lệ 1/500 Dự án làng sinh thái, du lịch và đô thị đầm Dạ Trạch, huyện Khoái Châu; Điều chỉnh cục bộ QHCT XD tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang HTKT khu vực thôn Văn Nhuế, huyện Mỹ Hào, QHCT XD tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Y khoa Quốc tế VINMEC, huyện Văn Giang; QHCT XD tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang; điều chỉnh QHCT XD tỷ lệ 1/500 cơ sở II trường Đại học Công đoàn, huyện Yên Mỹ; Điều chỉnh QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Chợ Bao Bì và Khu nhà ở thương mại, huyện Mỹ Hào; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở sinh thái Minh Phương, thành phố Hưng Yên.

* Quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp:

- Điều chỉnh cục bộ QHCT Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng.

- Điều chỉnh cục bộ QHCT Khu công nghiệp Thăng Long II, giai đoạn 2

* Quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

Rà soát, kiểm tra hướng dẫn các địa phương điều chỉnh, hoàn thiện các đồ án QHXD nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

* Chương trình phát triển đô thị

Phối hợp tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014-2020 định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, Sở đã hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định đối với các dự án đầu tư xây dựng, cụ thể năm 2014 đã thực hiện:

- Thẩm định vị trí xây dựng công trình:12 dự án.

- Cấp chứng chỉ qui hoạch: 06 dự án.

- Thẩm định phương án kiến trúc: 25 dự án.

- Thẩm định mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án: 67 dự án.

- Tham gia ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 49 dự án.

2.2) Công tác quản lý hoạt động xây dựng:

          Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng: Nâng cao năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư, năng lực tư vấn thiết kế, thẩm định thiết kế, đảm bảo việc hoạt động xây dựng tuân thủ theo qui định của pháp luật. Kết quả năm 2014 đã thẩm định:

- Thẩm định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: 12 hồ sơ

- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án ĐTXD: 14 hồ sơ

- Thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng công trình: 15 hồ sơ

- Thẩm định điều chỉnh Báo cáo KTKT xây dựng công trình: 07 hồ sơ

- Thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình: 71 hồ sơ

- Thẩm định cấp giấy phép thầu xây dựng: 08 hồ sơ

2.3) Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Thẩm định cấp giấy phép xây dựng: 51 hồ sơ;

- Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: 12 hồ sơ; Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng: 20 công trình.

- Giải quyết sự cố công trình: Tháng 3/2014, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 01 sự cố cháy Nhà chợ phụ CP1 và CP2 thuộc dự án ĐTXD Chợ Phố Hiến do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Phát làm chủ đầu tư. Sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ và khẩn trương triển khai thực hiện giải quyết sự cố. Đến nay công tác giải quyết sự cố đã cơ bản hoàn thành, Phòng đã tham mưu với Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh về tình hình giải quyết sự cố công trình cháy chợ phụ CP1 và CP2 thuộc dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến theo báo cáo số 72/BC-SXD ngày 07/10/2014 và hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Phát hoàn tất thủ tục để khẩn trương tổ chức triển khai xây dựng lại chợ phụ CP1, CP2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2079/UBND-KT1 ngày 26/11/2014.

2.4) Công tác quản lý kinh kế xây dựng và vật liệu xây dựng:

- Hoàn thành việc xây dựng đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình xây dựng khác trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính ban hành giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh quý I, II, III, IV năm 2014 làm cơ sở cho chủ đầu tư các dự án tham khảo, vận dụng.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Chỉ số giá Xây dựng quý IV năm 2013, quý I, qúy II, quý III năm 2014.

- Thông báo Hợp quy sản phẩm cho 4 Công ty là : Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina; Công ty cổ phần sơn Spanyc; Công ty EUROHA; Công ty TNHH Liên doanh sơn Vakia Italia.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050.

          - Phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng  triển khai việc lập điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá xây dựng công trình.

          - Phối hợp với các Sở ngành liên quan khảo sát xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014.

- Phối hợp với Sở Tài Chính  xác định giá sản phẩm dịch vụ công vụ công

ích đô thị thành phố Hưng Yên năm 2014, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Đang triển khai lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch các điểm sản xuất, khai thác VLXD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

          - Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đối với các dự án sản xuất gạch đất sét nung.

          - Phối hợp với Sở Tài Chính trình UBND tỉnh phê duyệt giá một số loại vật liệu xây dựng cho công trình đê tả sông Hồng, tỉnh Hưng Yên.

          - Tham gia ý kiến cho Đề cương thí nghiệm xác định hệ số chuyển đổi bình quân từ đất rời sang đất đắp của Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên.

          - Trình UBND tỉnh phê duyệt Dự toán kinh phí lập đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

     -  Trình UBND tỉnh đề nghị phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước thành phố Hưng Yên.

  • Ngoài ra còn thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên khác như:

- Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở cho các Dự án khai thác mỏ cát lộ thiên.

- Tham gia ý kiến về phương án đền bù GPMB trên địa bàn tỉnh.

2.5) Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị:

          - Phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Các dự án cấp nước sạch tập trung bằng nguồn vốn ODA; mạng lưới nước sạch tại các thị trấn, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng; các bãi rác thải và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt, môi trường đô thị và nông thôn. Các dư án được triển khai, góp phần nâng cao các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

- Hoàn thành công bố Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2025. Tham gia ý kiến với Sở KHĐT V/v mở rộng dự án Khu xử lý rác thải Đại Đồng, huyện Văn Lâm.

- Công tác quy hoạch khu đô thị mới, các điểm dân cư mới đã tổ chức tách hệ thống thoát nước thải riêng đảm bảo kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo vệ môi trường;

- Hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thành lập dự án đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tập trung tại Bệnh viện Sản Nhi 200m3/ng.đ và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh 100m3/ng.đ.

- Tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị; Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị.

- Hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Mỹ Hào lập, thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào là đô thị loại IV.

- Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

  Chấp thuận nhiệm vụ thiết kế:                           05 hồ sơ.

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật:                  05 hồ sơ

Tham gia ý kiến Thiết kế cơ sở:                         06 hồ sơ.

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công:                       05 hồ sơ.

2.6) Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản:

          - Thực hiện xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030: Đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh số 15/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014.

          - Thực hiện Chương trình hồ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: Năm 2014 đã được thực hiện được:

Nhà xây mới: Có 684/848 hộ đã và đang xây dựng đạt khoảng 80,6% so với Đề án (trong đó đã xây dựng xong 654 hộ; đang xây dựng 30 hộ);

Nhà sửa chữa: Có 1.102/2.548 hộ đã và đang sửa chữa nhà ở đạt khoảng 43,2% so với Đề án (trong đó đã sửa chữa xong 1.051 hộ, đang sửa chữa 51 hộ).

 Tình hình bố trí vốn và giải ngân các nguồn vốn:

Nguồn vốn Trung ương: Đã hỗ trợ tạm là 19,2 tỷ đồng, đạt 25,13% so với Đề án (trong đó, đợt 1 là: 11,5 tỷ đồng; đợt 2 là: 7,7 tỷ đồng).

Nguồn vốn địa phương: Đã hỗ trợ là 21,22 tỷ đồng, đạt 250% so với Đề án (trong đó có 8,488 tỷ theo quy định và 12,732 tỷ tỉnh hỗ trợ thêm)

Giải ngân vốn: Tổng số tiền đã giải ngân từ nguồn vốn Trung ương và của tỉnh là 24.683,5 triệu đồng.

Như vậy, đến nay hầu hết các huyện có tiến độ xây dựng nhanh nhà ở mới, trong đó có huyện đã hoàn thành số hộ xây mới theo Đề án. Tiến độ sửa chữa nhà ở được một số huyện thực hiện cũng rất tốt. Về tiến độ giải ngân kinh phí của Trung ương và của tỉnh sau khi được phân bổ về cho các huyện, có huyện đã giải ngân hết, xong có một số huyện giải ngân còn chậm.

          - Tham gia ý kiến với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường về chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 48 hồ sơ.

2.7) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

          Ngày    /12/2013, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số    /QĐ-SXD ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014. Trên cơ sở đó đã tổ chức thực hiện, kết quả cụ thể:

          - Công tác thanh tra, kiểm tra:

Tổng số cuộc thanh tra chuyên ngành Xây dựng đã thực hiện: 25 cuộc; Tổng số cuộc kiểm tra công trình xây dựng: 17 cuộc.

          Kết quả: Loại ra khỏi giá trị thanh toán 5.600.000.000,đ (Năm tỷ, sáu trăm triệu đồng); thu hồi tiền sai phạm: 692.672.000,đ (Sáu trăm chín hai triệu, sáu trăm bẩy hai nghìn đồng); xử phạt hành chính bằng tiền: 180.000.000,đ (Một trăm tám mươi triệu đồng)

Sai phạm về kinh tế, kiến nghị loại ra khỏi giá trị thanh toán và nộp ngân sách nhà nước: 13.102.575.000,đ (Mười ba tỷ, một trăm linh hai triệu, lăm trăm bẩy lăm nghìn đồng); Xử phạt hành chính: 80.000.000,đ (Tám mươi triệu đồng); Chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra:01 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động xây dựng (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can).

          Công tác thanh tra hành chính: Thanh tra tại 02 đơn vị trực thuộc Sở.

          Ngoài ra còn tiến hành kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh Dự án hạ tầng tổng thể Khu chung cư đô thị Phố Nối do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hưng Yên làm chủ đầu tư (đang tổ chức kiểm tra, chưa có kết luận).

          - Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác này đã được giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của công dân. Không có vụ việc nào tồn đọng. Tổng số đơn thư năm 2014: 03 đơn thư kiến nghị, phản ánh, trong đó: 02 đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết xong.

2.8) Công tác Văn phòng:

          - Công tác tổ chức, cán bộ:

          Bổ nhiệm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Sở, bổ nhiệm lại 02 đồng chí Phó Giám đốc Sở, bổ nhiệm 02 đồng chí Phó trưởng phòng của Sở; làm thủ tục để 02 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

- Công tác đào tạo: Đào tạo chuyên môn: 04 người đang theo học lớp thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc, xây dựng;  Các lớp bồi dưỡng: 01 đồng chí Lãnh đạo Sở  và 02 cán bộ lãnh đạo cấp phòng học lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng;02 người học lớp chương trình chuyên viên chính; 03 người học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chuyên trình chuyên viên; 06 người học lớp kiến thức quản lý nhà nước cho công chức mới tuyển dụng và cử nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn khác.

          - Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Năm 2014 đã tiếp nhận 760 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận đảm bảo trả kết quả đúng thời gian, một số ít hồ sơ phải trả lại do thiếu thành phần hồ sơ hoặc phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ.

          - Công tác nội vụ, hành chính thực hiện theo đúng qui định, đảm bảo đáp ứng kịp thời hoạt động của cơ quan.

2.9) Công tác khác :

Sở tiếp tục tổ chức thực hiện dự án BT: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật thôn Văn Nhuế, huyện Mỹ Hào.

2.10) Các đơn vị trực thuộc:

          - Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng CN-DD:

- Chỉ tiêu pháp lệnh: Kế hoạch nộp Ngân sách năm 2014 là 241.000.000 đồng, thực hiện 425.770.654 đồng tương đương khoảng 177% (năm 2013 thực hiện: 231.384.171,đ, đạt 103%), tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Giá trị sản xuất (ký kết hợp đồng kinh tế) thực hiện các công việc về Tư vấn xây dựng theo kế hoạch năm 2014 là 3.000.000.000 đồng, thực hiện 3.034.315.925 đồng tương đương khoảng 101% (năm 2013 thực hiện 8.505.774.281,đ, đạt 213%), giảm 112%  so với cùng kỳ năm ngoái.

- Doanh thu theo kế hoạch năm 2014 là 3.800.000.000 đồng, thực hiện 4.077.233.175 đồng tương đương khoảng 107,3% (doanh thu tạm tính theo giá trị tiền chuyển về đã trừ đi thuế GTGT) (năm 2013 doanh thu: 4.087.518.879 đồng, đạt 117%) giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

          - Ban quản lý nhà ở sinh viên: Số lượng học sinh, sinh viên thuê ở thường xuyên không nhiều, dao động từ 210-250 người, do học sinh, sinh viên của các Trường quanh khu vực rất ít. Kế hoạch doanh thu năm 2014: 550.000.000, thực hiện doanh thu năm 2014: 630.000.000,đồng đạt 114% (năm 2013 doanh thu đạt 550.000.000,đ, đạt 110%) tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái .

          - Trung tâm qui hoạch kiến trúc đô thị - nông thôn:

            Tổng giá trị ký hợp đồng năm 2014 đạt 3.229.512.451đ, đạt 108% so với kế hoạch năm.

            Doanh thu đạt 1.671.946.694đ, đạt 111% so với kế hoạch năm.

 

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014:

Sở Xây dựng đã cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, những công việc thường xuyên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo thông suốt, kịp thời, đúng qui định. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số những hạn chế sau:

Về quy hoạch xây dựng: Công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết cho các khu chức năng đô thị trên địa bàn thành phố, các thị trấn huyện lỵ theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị còn nhiều hạn chế;

Về quản lý cấp Giấy phép xây dựng: Lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thực hiện khá tốt trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tuy nhiên tại các đô thị huyện lỵ chưa được quan tâm thực hiện đồng bộ. Biên chế của Phòng Công thương các huyện rất mỏng, riêng cán bộ quản lý về xây dựng lại càng thiếu, mỗi phòng chỉ có 01- 02 người, có huyện cán bộ quản lý về xây dựng chỉ là hợp đồng chưa phải biên chế chính. Do vậy còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. 

Hiện nay cán bộ chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng của phần lớn tại các xã kiến thức và năng lực chuyên môn về xây dựng còn yếu, khả năng nắm bắt, tham mưu cho UBND xã triển khai quản lý lĩnh vực xây dựng còn hạn chế.

Việc quản lý theo dõi, kịp thời phát hiện các công trình xây dựng không phép, sai phép tại địa bàn các huyện còn chưa được sát sao. Việc giải quyết, xử lý vi phạm chưa nghiêm.

  Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Do số lượng cán bộ công chức của Sở còn hạn chế, trình độ, năng lực cán bộ chưa đồng đều nên chưa tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình do UBND cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư. Năm 2014 chưa tổ chức được các cuộc kiểm tra riêng về chất lượng công trình xây dựng mà chủ yếu lồng ghép trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng.

 

Phần II

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng Hưng Yên năm 2015

------------

I. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

- Tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn, dự thảo các văn bản trình UBND tỉnh ban hành về thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng: Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định… tới các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, trình UBND tỉnh kế hoạch lập: Quy hoạch xây dựng vùng huyện các huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Yên Mỹ và kế hoạch lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các thị trấn huyện lỵ có nhu cầu cấp thiết điều chỉnh.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm; Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên theo địa giới hành chính mới; Quy hoạch chung xây dựng dọc 2 bên đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi.

- Lập quy hoạch phân khu xây dựng cho các khu chức năng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng cho các khu chức năng có chủ trương thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đôn đốc UBND các huyện xây dựng và ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra các đồ án QHXD nông thôn mới để hướng dẫn các xã điều chỉnh, bổ sung và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố lập QHCT xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực cấp, thoát nước và các lĩnh vực dịch vụ công cộng khác.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn tỉnh.

- Lập quy định về đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới trình UBND tỉnh ban hành;

- Công tác quản lý hoạt động xây dựng: Tăng cường công tác hướng dẫn, phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về xây dựng; hoàn thành công tác tham mưu cho UBND tỉnh thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-UB ngày 20/7/2011 về qui định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực qui hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; tổ chức thực hiện công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử theo qui định sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng ban hành. Chú trọng công tác thẩm tra thiết kế - dự toán; tham gia ý kiến thiết kế cơ sở; thẩm định nhiệm vụ thiết kế, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; cấp phép thầu xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý chất lượng công trình: Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu đua công trình vào sử dụng; tăng cường quản lý việc cấp phép xây dựng, thẩm tra hồ sơ thiết kế đối với các công trình theo qui định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD.

- Thực hiện chế độ, chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản: Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; thực hiện nhiệm vụ theo qui định sau khi UBND tỉnh ban hành Bản qui định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở và qui chế quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp.

 II. Kiến nghị, đề xuất

- Về quy hoạch xây dựng: Tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng, nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Về quản lý đất ở: UBND các huyện tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các khu dân cư. Bộ xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể các loại giấy tờ liên quan về sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy phép xây dựng;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những công trình xây dựng sai phép, không phép để chấn chỉnh kịp thời;

- Bổ sung biên chế cán bộ chuyên ngành xây dựng tại cấp huyện, xã; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức xã quản lý nhà nước về xây dựng.

Sở Xây dựng Hưng Yên trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:    

- Bộ Xây dựng (để b/c);

- UBND tỉnh (để b/c);

- Cục thống kê tỉnh (để tổng hợp);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng Sở;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Lương Anh Tuấn

Tin mới nhất

Thực hiện đảm bảo an toàn trong TCXD công trình theo Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây...(16/08/2017 10:17 SA)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng(31/07/2017 4:49 CH)

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành quy chế phối hợp thực...(28/06/2017 9:27 SA)

Về việc cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(01/06/2017 9:32 SA)

Biểu mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, viên chức(24/02/2017 4:37 CH)

Thông tư 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng(15/12/2015 3:10 CH)

Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với Viên chức từ hạng IV lên hạng III tỉnh Hưng...(15/10/2015 3:10 CH)

Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các vấn đề trọng tâm và hướng dẫn lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật...(14/08/2015 3:10 CH)

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các vấn đề trọng tâm(07/08/2015 3:10 CH)