Hướng dẫn triển khai lập quy hoạch Tổng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 06 - 2013
100%

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

- Căn cứ Quyết định số: 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hưng Yên;

- Căn cứ Quyết định số: 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực QHXD, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

          - Căn cứ Quyết định số: 57/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên v/v Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quy hoạch, Kiến trúc Đô thị – Nông thôn;

          Để tăng cường công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng hướng dẫn việc triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          - Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp triển khai các bước trong việc lập, trình phê duyệt Mặt bằng quy hoạch tổng thể, lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng một cách nhanh chóng, thuận tiện;

          - Đảm bảo việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình;

          - Làm căn cứ để giám sát thi công xây dựng, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng công trình.

          II. MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH:

          1. Mặt bằng quy hoạch tổng thể: Sau khi có sự đồng ý chủ trương tiếp nhận các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải tổ chức lập mặt bằng quy hoạch tổng thể của dự án trên cơ sở các hạng mục công trình dự kiến đầu tư xây dựng, đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng, trình Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận.

          2. Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh: Trong trường hợp có sự thay đổi về quy mô, mục tiêu dự án được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án hoặc căn cứ nhu cầu thực tế, chủ đầu tư có đề xuất điều chỉnh các hạng mục công trình so với mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được chấp thuận, chủ đầu tư phải tổ chức lập Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh của dự án, đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng, trình Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận.

          III. HỒ SƠ XIN CHẤP THUẬN MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH:

          1. Hồ sơ xin chấp thuận Mặt bằng quy hoạch tổng thể gồm:

          - Tờ trình của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng đề nghị chấp thuận mặt bằng tổng thể của dự án;

          - Bản sao các Thông báo, Quyết định của cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh) đồng ý chủ trương tiếp nhận dự án;

          - Trích đo bản đồ hiện trạng khu đất thực hiện dự án;

          - Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể (08 bản).

          2. Hồ sơ xin chấp thuận Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh gồm:

          - Tờ trình của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng đề nghị chấp thuận mặt bằng tổng thể điều chỉnh của dự án (trong đó nêu rõ lý do cần điều chỉnh mặt bằng quy hoạch tổng thể);

          - Bản sao các Thông báo, Quyết định của cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh) đồng ý chủ trương tiếp nhận và điều chỉnh dự án;

          - Bản sao một trong những giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất hoặc Biên bản bàn giao đất);

          - Mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được Sở Xây dựng chấp thuận;

          - Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh (08 bản).

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CHẤP THUẬN MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH:

          1. Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin chấp thuận mặt bằng quy hoạch tổng thể và mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh của các dự án công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại mục II và mục III trong văn bản này.

          2. Khi nhận đủ hồ sơ, Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

          3. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc chưa đảm bảo yêu cầu, phòng chuyên môn giải thích hướng dẫn cho các chủ đầu tư dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn chấp thuận mặt bằng quy hoạch tổng thể.

          V. TỔ CHỨC LẬP MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN:

          Nhằm mục đích hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình lập Mặt bằng quy hoạch tổng thể và Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, để đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo Thông báo đồng ý chủ trương tiếp nhận dự án của UBND tỉnh; Sở Xây dựng giao cho Trung tâm Quy hoạch, Kiến trúc Đô thị – Nông thôn (là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng giúp Sở quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng) lập Mặt bằng quy hoạch tổng thể và Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh các dự án đầu tư. Do vậy, chủ đầu tư các dự án liên hệ với Trung tâm Quy hoạch, Kiến trúc Đô thị – Nông thôn để được tư vấn và triển khai lập Mặt bằng quy hoạch tổng thể và Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh, đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng; phù hợp với các quy hoạch xây dựng khác trên địa bàn tỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định, chấp thuận.

          Trên đây là văn bản hướng dẫn quy trình lập mặt bằng quy hoạch tổng thể và mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hoặc kiến nghị, bổ sung vấn đề gì, đề nghị có văn bản gửi về Sở Xây dựng để tập hợp và có văn bản xử lý cụ thể.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- UBND các huyện, thành phố;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài nguyên và Môi trường ;

- Trung tâm QH, KTĐT-NT;

- Phòng KT-QHXD;

- Bộ phận một cửa;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Đống

 

 

 

Tin mới nhất

Đoàn viên tiêu biểu ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên được tôn vinh và biểu dương tại Ngày hội công...(20/05/2019 4:26 CH)

Triển khai, thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên Phần thí nghiệm vật liệu, cấu...(20/05/2019 10:14 SA)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác...(13/05/2019 8:56 SA)

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 – 22/5) năm 2019(07/05/2019 5:11 CH)

Triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019(23/04/2019 2:09 CH)

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng cùng Lãnh đạo Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức trao tiền hỗ...(18/04/2019 11:23 SA)

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá...(17/04/2019 6:38 CH)

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động(14/03/2019 5:09 CH)