Thông báo mời gọi đầu tư

Đăng ngày 18 - 06 - 2011
100%

 

THÔNG BÁO
MI GI ĐẦU TƯ D ÁN PHÁT TRIN NHÀ THƯƠNG MI vµ dÞch vô
THEO NGH ĐỊNH S 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23/06/2010
CA CHÍNH PH
 

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

C¨n cø Th«ng b¸o sè: 29/TB-UBND ngµy 18/2/2011 cña UBND tØnh H­ng Yªn v/v ®ång ý chñ tr­¬ng thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Khu nhµ ë vµ dÞch vô ®« thÞ, c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thÞ trÊn Nh­ Quúnh, huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn.

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 987/Q§-UBND ngµy 14/6/2011 cña UBND tØnh H­ng Yªn v/v phª duyÖt quy ho¹ch ph©n khu x©y dùng tû lÖ 1/2000 Khu nhµ ë vµ dÞch vô ®« thÞ, c«ng nghiÖp Nh­ Quúnh.

Theo C«ng văn s 910/UBND-KTTH ngày 15/6/2011 ca y ban nh©n d©n tØnh H­ng Yªn v viÖc tæ chøc ®Êu thÇu dù ¸n Khu nhµ ë vµ dÞch vô ®« thÞ, c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thÞ trÊn Nh­ Quúnh, huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn.

Nay S X©y dng th«ng b¸o c«ng khai c¸c th«ng tin ca d ¸n Khu nhµ ë vµ dÞch vô ®« thÞ, c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thÞ trÊn Nh­ Quúnh, huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn trªn Cng th«ng tin đin t (Website) ca S X©y dng để c¸c nhà đầu tư cã cơ s đăng ký tham gia làm ch đầu tư d ¸n trªn. C th

1. Quy hoạch xây dựng đô thị :

1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch :

1.1.1 Vị trí: Tại thÞ trÊn Nh­ Quúnh, huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn, có các mặt tiếp giáp như sau:

-         PhÝa B¾c gi¸p s«ng Nh­ Quúnh.

-         Phía Nam gi¸p ®Êt khu trung t©m hµnh chÝnh huyÖn V¨n L©m.

-         Phía §«ng gi¸p khu d©n c­ hiÖn cã cña thÞ trÊn Nh­ Quúnh.

-         Phía T©y gi¸p khu ®Êt ë d©n c­ hiÖn cã cña thÞ trÊn Nh­ Quúnh.

1.1.2 Quy mô: Khoảng 37,09ha (hiện chưa bồi thường giải phóng mặt bằng)

1.2. Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc :

1.2.1 Về quy hoạch:

V trÝ khu đất nªu trªn thuc phm vi Đồ ¸n Quy ho¹ch ph©n khu x©y dùng tû lÖ 1/2000 Khu nhµ ë vµ dÞch vô ®« thÞ, c«ng nghiÖp Nh­ Quúnh (đ· được UBND tØnh H­ng Yªn phª duyt ti Quyết định s 987/QĐ-UBND ngày 14/6/2011), lµ khu vc định hướng cơ cu chc năng x©y dùng khu d©n cư đ« thị.

1.2.2 Về các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

§¸p øng c¬ cÊu sö dông ®Êt theo Quyết định s 987/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 cña UBND tØnh H­ng Yªn v/v phª duyÖt quy ho¹ch ph©n khu x©y dùng tû lÖ 1/2000 Khu nhµ ë vµ dÞch vô ®« thÞ, c«ng nghiÖp Nh­ Quúnh. Cô thÓ nh­ sau:

STT

Lo¹i ®Êt

DiÖn tÝch (ha)

Tû lÖ (%)

 

Tæng diÖn tÝch

37,09

100%

1

§Êt c¸c ®¬n vÞ ë

12,36

33,32%

2

§Êt XD c«ng tr×nh TM-DV ®« thÞ

2,60

7,01%

3

§Êt XD c«ng tr×nh c«ng céng

1,86

5,01%

4

§Êt c©y xanh, mÆt n­íc, TDTT

8,59

23,17%

5

§Êt x©y dùng c«ng tr×nh gi¸o dôc

1,12

3,02%

6

§Êt giao th«ng

10,56

28,47%

Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 khu nhµ ë cÇn khai th¸c c¸c yÕu tè tù nhiªn, c¶nh quan khu vùc, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn tróc c«ng tr×nh vµ kh«ng gian c¶nh quan ®« thÞ. 

2. Các điều kiện sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

3. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Khu ®Êt thùc hiÖn dù ¸n hiÖn lµ ®Êt canh t¸c, GPMB thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè: 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè: 69/2009/N§-CP ngµy 13/8/2009 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt, gi¸ ®Êt, thu håi ®Êt, båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh c­ khi nhµ n­íc thu håi ®Êt.

4. Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

4.1. Đối với phần hạ tầng, kỹ thuật:

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước,… Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

4.2. Đối với nhà ở:

Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung Chương IV về quản lý sử dụng nhà ở của Luật Nhà ở và Chương III về nội dung sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

5. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án (theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 71/CP) :

5.1. Ch đầu tư d ¸n khu nhà thương mi vµ dÞch vô (ch đầu tư d ¸n ph¸t trin khu nhà và ch đầu tư d ¸n ph¸t trin nhà độc lp) bao gm:

a) Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

c) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

5.2. Điều kiện để được đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại:

a) Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án. 

6. Thi gian tiÕp nhn đăng ký tham gia làm ch đầu tư d ¸n: (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 71/CP quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trên Website của Sở Xây dựng) 

 Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án từ ngày 17/6/2011 (ngày công bố thông tin) đến hết ngày 17/7/2011. Sau thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng ngưng việc tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

7. Nơi đăng ký tham gia :

- Bé phËn tiếp nhn – h sơ thuc S X©y dng ( Trong gi hành chÝnh vào c¸c ngày làm vic trong tun).

- Địa ch S X©y dng : sè 435 ®­êng NguyÔn V¨n Linh, ph­êng HiÕn Nam, Thành ph H­ng Yªn.

Giám đốc Sở Xây dựng

Bùi Văn Đống

                                                                                                                 

 

 

 

Tin mới nhất

Thực hiện đảm bảo an toàn trong TCXD công trình theo Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây...(16/08/2017 10:17 SA)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng(31/07/2017 4:49 CH)

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành quy chế phối hợp thực...(28/06/2017 9:27 SA)

Về việc cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(01/06/2017 9:32 SA)

Biểu mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, viên chức(24/02/2017 4:37 CH)

Thông tư 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng(15/12/2015 3:10 CH)

Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với Viên chức từ hạng IV lên hạng III tỉnh Hưng...(15/10/2015 3:10 CH)

Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các vấn đề trọng tâm và hướng dẫn lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật...(14/08/2015 3:10 CH)

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các vấn đề trọng tâm(07/08/2015 3:10 CH)