VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Đăng ngày 03 - 12 - 2010
100%

 

1. LUẬT

Số hiệu

Ngày ban hành

Tên văn bản

16/2003/QH11

26/11/2003

Luật Xây dựng

30/2009/QH12

17/6/2009

Luật quy hoạch đô thị

38/2009/QH12

19/6/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

 

2. NGHỊ ĐỊNH

Số hiệu

Ngày ban hành

Tên văn bản

71/2010/NĐ-CP

23/06/2010

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

64/2010/NĐ-CP

11/06/2010

Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ Về quản lý cây xanh đô thị.

48/2010/NĐ-CP

07/05/2010

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

37/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

38/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

112/2009/NĐ-CP

14/12/2009

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

23/2009/NĐ-CP

27/02/2009

Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

49/2008/NĐ-CP

18/04/2008

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

08/2005/NĐ-CP

24/01/2005

Nghị địng về quy hoạch xây dựng

39/2005/QĐ-TTg

28/02/2005

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng

36/2003/NĐ-CP

04/04/2003

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

 

3. THÔNG TƯ, CHỈ THỊ:

Số hiệu

Ngày ban hành

Tên văn bản

20/2010/TT-BXD

27/10/2010

Thông tư 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.

19/2010/TT-BXD

22/10/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

18/2010/TT-BXD

15/10/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

17/2010/TT-BXD

30/09/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

16/2010/TT-BXD

01/09/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

15/2010/TT-BXD

27/08/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

788/QĐ-BXD

26/08/2010

Quyết định 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

13/2010/TT-BXD

20/08/2010

Thông tư 13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

14/2010/TT-BXD

20/8/2010

Về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD gạch ốp lát

10/2010/TT-BXD

11/08/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

09/2010/TT-BXD

04/8/2010

Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

08/2010/TT-BXD

29/7/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

07/2010/TT-BXD

28/07/2010

Thông tư 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn cháy cho nhà và công trình”, mã số QCVN 06:2010/BXD.

04/2010/TT-BXD

26/5/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

27/2009/TT-BXD

31/07/2009

Thông tư 27/2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

25/2009/TT-BXD

29/07/2009

Thông tư 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình.

24/2009/TT-BXD

22/07/2009

Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng

23/2009/TT-BXD

16/07/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

22/2009/TT-BXD

06/07/2009

Thông tư 22/2009/TT-BXD quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.

20/2009/TT-BXD

30/06/2009

Thông tư 20/2009/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

13/2009/TT-BXD

30/06/2009

Thông tư 13/2009/TT-BXD hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp.

19/2009/TT-BXD

30/06/2009

Thông tư 19/2009/TT-BXD quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

15/2009/TT-BXD

30/06/2009

Thông tư 15/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009

21/2009/TT-BXD

30/06/2009

Thông tư 21/2009/TT-BXD quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.

16/2009/TT-BXD

30/06/2009

Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị.

17/2009/TT-BXD

30/06/2009

Thông tư 17/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

12/2009/TT-BXD

24/06/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

03/2009/TT-BXD

26/3/2009

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

16/2008/TT-BXD

11/9/2008

Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

08/2008/QĐ-BXD

28/05/2008

Quyết định 08/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

10/2008/TT-BXD

22/04/2008

Thông tư 10/2008/TT-BXD, ngày 22/4/2008 về Hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu.

05/2008/TT-BXD

22/02/2008

Thông tư 05/2008/TT-BXD, ngày 22/02/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

03/2008/TT-BXD

25/01/2008

Thông tư 03/2008/TT-BXD, ngày 25 tháng 01 năm 2008 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

12/2006/CT-BXD

11/09/2006

Chỉ thị 12 /2006/CT-BXD ngày 11/9/ 2006 về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng.

06/2006/CT-BXD

27/04/2006

Chỉ thị về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lưượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm (2006 – 2010)

08/2005/TT-BXD

06/05/2005

Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

09/2005/TT-BXD

06/05/2005

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng

01/2005/QĐ-BXD

06/01/2005

Ban hành TCXDVN 327 : 2004 " kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển"

02/2005/QĐ-BXD

06/01/2005

Ban hành TCXDVN 332 : 2004 " Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị "

 

4. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Số hiệu

Ngày ban hành

Tên văn bản

184/QĐ-UBND

08/03/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc UBND tỉnh Hưng Yên

14/2008/QĐ-UBND

09/5/2008

Quyết định ban hành quy định về phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/2007/QĐ-UBND

16/8/2007

Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

129/2006/QĐ-UBND

20/12/2006

Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

 

Tin mới nhất

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...(07/03/2019 11:25 SA)

Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.(01/08/2018 2:44 CH)

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(23/07/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng(11/06/2018 2:28 CH)

Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt...(19/03/2018 10:47 SA)

Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác...(07/03/2018 7:54 SA)

Hướng dẫn thủ tục hành chính về xây dựng(19/06/2013 3:07 CH)