Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Hội thảo đào tạo về quản lý dự án xây dựng (21/06/2017)

Sáng ngày 16/6/2017 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo đào tạo về quản lý dự án xây dựng trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật "Tăng...

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020 (09/12/2014)

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng; Căn cứ kết quả thực hiện kế...

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị huyện Mỹ Hào (11/09/2014)

QUY CHẾ Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh)

Quyết định 172/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC... (17/01/2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013...

°
795 người đang online