Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020 (09/12/2014)

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng; Căn cứ kết quả thực hiện kế...

Quyết định 172/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC... (17/01/2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013...

°
507 người đang online