Thông báo mời gọi đầu tư dự án xây dựng khu dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm

Đăng ngày 20 - 05 - 2015
100%

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ XÂY DỰNG 

                      SỐ:  73 /TB-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hưng Yên, ngày 20  tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

MỜI GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ MỚI XÃ ĐÌNH DÙ VÀ

XÃ TRƯNG TRẮC, HUYỆN VĂN LÂM

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23/6/2010 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

            Nay Sở Xây dựng Hưng Yên thông báo công khai các thông tin của dự án xây dựng Khu dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia  làm chủ đầu tư dự án trên. Cụ thể:

            1. Quy hoạch xây dựng đô thị:

            1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

            1.1.1 Vị trí: Tại xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

          Vị trí cụ thể như sau:

            - Phía Bắc giáp:     Đường vào thôn Thị Trung và Công ty bê tông Việt Đức.

          - Phía Nam giáp:    Siêu thị Minh Phương.

          - Phía Đông giáp:  Đường khu dân cư thôn Thị Trung, xã Đình Dù.

          - Phía Tây giáp:     Mương thuỷ lợi và khu dân cư thôn Như Lân.

          1.1.2 Quy mô: Khoảng 62.022 m2 (hiện chưa bồi thường giải phóng mặt bằng).

          1.2 Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

          1.2.1 Về quy hoạch:

          Vị trí khu đất nêu trên thuộc phạm vi Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/3/2015), là khu vực định hướng cơ cấu chức năng xây dựng khu dân cư đô thị.

          1.2.2 Về các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

          Đáp ứng cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Cụ thể như sau:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

27.066,64

43,64

2

Đất xây dựng nhà trẻ

2.108,70

3,40

3

Đất cây xanh

8.306,83

13,39

4

Đất giao thông

17.696,29

28,53

5

Đất hạ tầng kỹ thuật

909,52

1,47

6

Đất hành lang giao thông, bãi đỗ xe

5.937,02

9,57

 

Tổng

62.022m2

100%

          2. Các điều kiện sử dụng đất:

          - Nhà nước giao đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

          3. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

          Khu đất thực hiện dự án hiện đang là đất canh tác, công tác GPMB thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 về việc ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

                4. Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

          4.1. Đối với phần hạ tầng, kỹ thuật:

          Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước…Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; Đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

          4.2. Đối với nhà ở:

          Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung Chương IV về quản lý sử dụng nhà ở của Luật Nhà ở và Chương III về nội dung sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

          5. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án (theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP):

          5.1. Chủ đầu tư dự án khu đô thị (chủ đầu tư dự án phát triển khu nhà ở và chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở độc lập) bao gồm:

          a) Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

          b) Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

          c) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

          5.2. Điều kiện để được đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại:

          a) Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

          b) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án.  

          6. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trên Website của Sở Xây dựng):

          Các đơn vị có hồ sơ tham gia làm chủ đầu tư dự án nộp trực tiếp hồ sơ tại Sở Xây dựng Hưng Yên từ ngày 20/5/2015 (ngày công bố thông tin) đến hết ngày 20/6/2015. Sau thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng ngưng việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

          7. Nơi đăng ký tham gia:

          - Bộ phận tiếp nhận – hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần).

          - Địa chỉ Sở Xây dựng Hưng Yên: Số 685, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Sở;

- UBND huyện Văn Lâm;

- Phòng KT-QHXD;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

 

Lương Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản trước tin dự báo bão số 4 đi vào vịnh Bắc Bộ và...(16/08/2018 5:28 CH)

Một số hoạt động tiêu biểu của Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên (30/07/2018 2:00 CH)

Công đoàn Sở Xây dựng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm...(27/07/2018 9:57 SA)

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG NHÂN DỊP TẾT MẬU TUẤT 2018(08/02/2018 9:04 SA)

Công đoàn ngành Xây dựng bế mạc giải bóng đá trong CB, CNVCLĐ năm 2018(07/02/2018 4:42 CH)

Hội thảo đào tạo về quản lý dự án xây dựng(21/06/2017 4:50 CH)

Giải pháp xanh trong xử lý nước thải với bồn tự hoại Septic Sơn Hà (20/06/2017 5:01 CH)

Nghiệm thu các Dự thảo TCVN soát xét, chỉnh sửa TCVN 7959:2011, TCVN 9029:201 và TCVN 9030:2011 (20/06/2017 4:55 CH)

°
508 người đang online