KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020

Đăng ngày 09 - 12 - 2014
100%

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng; Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015; các chủ trương, định hướng của Chính phủ và của tỉnh thực hiện các chương trình, quy hoạch giai đoạn 2016-2020, Sở Xây dựng Hưng Yên xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 nội dung như sau:

KẾ HOẠCH

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015; các chủ trương, định hướng của Chính phủ và của tỉnh thực hiện các chương trình, quy hoạch giai đoạn 2016-2020, Sở Xây dựng Hưng Yên xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 nội dung như sau:  

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015.

1. Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật: Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, tăng cường phổ biến quy định pháp luật xây dựng tới các chủ thể hoạt động xây dựng từ lập, thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Sở Xây dựng đã tham mưu, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành một số văn bản triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương:

Văn bản quy phạm pháp luật: 04 văn bản

* Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về Quy định Phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng yên;

* Quyết định Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 Ban hành quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông,  vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

* Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

* Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012Về việc ban hành quy định định mức kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: 03 văn bản

* Văn bản số 541/UBND-KT1 ngày 11/4/2013 về việc thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

* Văn bản số 548/UBND-KT1 ngày 16/4/2013 về việc thực hiện Nghị định số 64/2012/NĐ-CP và Thông tư số 10/2012/TT-BXD về cấp giấy phép xây dựng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh;

* Văn bản số 970/HD-UBND ngày 10/6/2014 Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2011-2015. 

Về tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tổ chức 10 lớp (Năm 2012: 01 lớp;  năm 2013: 02 lớp; năm 2014 tổ chức 03 lớp; năm 2015 dự kiến tổ chức 04 lớp).

- Công tác quản lý năng lực HĐXD, cấp giấy phép xây dựng, giấy phép thầu: Theo dõi, nắm bắt kịp thời số lượng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, quản lý và thực hiện việc cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho các cá nhân, tổ chức cấp giấy phép thầu xây dựng cho nhà thầu nước ngoài đảm bảo yêu cầu. Triển khai công tác cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật; tổ chức cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và Sở Xây dựng cũng đã ban hành văn bản số 328/HD-SXD ngày 20/8/2013 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Đã được tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, các công trình đưa vào sử dụng hầu hết đều đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế, đến nay chỉ có 01 sự cố công trình (sự cố cháy do bất cẩn trong công tác PCCC). Tuy nhiên công tác quản lý chất lượng đối với công trình có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước vẫn có phần hạn chế.  Sở Xây dựng đã sớm tổ chức thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về chất lượng công trình đối với các nguồn vốn. Qua thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đã hướng dẫn và chấn chỉnh các chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan thực hiện quy định, quy trình quản lý chất lượng xây dựng để công trình đảm bảo chất lượng yêu cầu.

- Công tác tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật được thực hiện theo phân công phân cấp của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Về thẩm tra thiết kế dự toán công trình đã được Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện ngay theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, qua đó công tác quản lý chất lượng với tất cả các nguồn vốn và quản lý chi phí đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước được tăng cường góp phần đảm bảo chất lượng công trình và chống thất thoát lãng phí ngay từ bước thiết kế, kết quả  thẩm tra đã giảm trừ giá trị dự toán khoảng 5-7% giá trị chủ đầu tư trình. Từ năm 2011-2014 đã tham gia ý kiến 94 hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm định 87 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra 94 hồ sơ thiết kế dự toán.     

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Thực hiện định kỳ ban hành chỉ số giá xây dựng và giá vật liệu xây dựng hàng quý trên địa bàn tỉnh theo quy định làm cơ sở cho chủ đầu tư các dự án tham khảo, vận dụng. Hàng năm kịp thời xây dựng đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình xây dựng khác trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng được thuận lợi. Hiện nay Sở Xây dựng đang triển khai việc lập điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với định mức xây dựng, chế độ chính sách mới ban hành (phần đơn giá vật liệu không nung đã cơ bản hoàn thành).

(Kèm theo biểu Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn 5 năm 2011-2015)

2. Quản lý kiến trúc- quy hoạch xây dựng:  

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng hoàn thành việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số: 268/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 phù hợp với định hướng theo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia và Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, làm cơ sở để lập chương trình, kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Về quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các Sở ngành liên quan tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng cho các khu vực chức năng trên địa bàn. Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch tuân theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

Một số đồ án, dự án quy hoạch lớn đã hoàn thành như:

- Quy hoạch chung xây dựng các huyện Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm;  Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bô Thời-Dân Tiến huyện Khoái Châu.

- Quy hoạch các khu chức năng:

Khu công nghiệp tập trung: Khu công nghiệp Bãi Sậy, khu công nghiệp Lý Thường Kiệt; Điều chỉnh Quy hoach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối - Giai đoạn II ; Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thăng Long II;

Khu bảo tồn di sản câp quốc gia: Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích lịch sử đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác;

Khu chức năng khác: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Đại học Phố Hiến.

- Quy hoạch một số khu đô thị lớn: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 và  Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecoprk); quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái Dream City - xã Long Hưng, Nghĩa Trụ - Văn Giang; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nhà vườn sinh thái - thị trấn Văn Giang; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Laico - xã Bình Minh- Khoái châu.     

(Kèm theo biểu Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  giai đoạn 2011-2015)

3. Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị:

Các dự án phát triển đô thị về cơ bản được tiếp nhận và triển khai tuân thủ quy hoạch được phê duyệt với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ; nghiên cứu việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường cũng như sự phát triển bền vững, có bố trí quỹ đất cho đầu tư xử lý nước thải tập trung, hệ thống cơ sở thu gom, tập kết chất thải rắn. Các dự án phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang được tích cực triển khai tại các vị trí phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu ở cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt đô thị, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012. Một số nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đã hoàn thành như:

- Tích cực thực hiện chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào, trình Bộ Xây dựng công nhận đô thị Mỹ Hào đạt chuẩn đô thị loại IV năm 2014 và trở thành thị xã năm 2015.

- Hoàn thành việc lập Chương trình Phát triển đô thị Hưng Yên, giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030

- Hoàn thành việc lập đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn  vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2013; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức công bố đồ án và thực hiện quy hoạch.

Đến năm 2015 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh 17,58%, có 01 đô thị loại II (thành phố Hưng Yên), 01 đô thị loại IV (đô thị Mỹ Hào), 08 đô thị loại V (thị trấn các huyện).

Về hạ tầng kỹ thuật đô thị: Tổng công suất thiết kế của các nhà máy nước 27.920 m3/ngày đêm, tỷ lệ số dân đô thị được cấp nước sạch 53%; tổng công suất các nhà máy xử lý nước thải 1.320 m3/ngày đêm; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 80%. Tỷ lệ các khu công nghiệp xử lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 3/4 khu .

(Kèm theo các biểu: Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2011-2015; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về số lượng và dân số đô thị 5 năm 2011-2015; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về diện tích đất đô thị 5 năm 2011-2015; Dự án đầu tư phát triển đô thị giai đoạn 2011-2015; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị5 năm 2011-2015; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ các khu CN, khu KT, khu CX, khu CNC xử lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng5 năm 2011-2015)    

4. Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản:

Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt: “Chương trình phát triển nhà tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và “Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua và quản lý sử dụng, khai thác vận hành nhà ở xã hội” và “Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư”.

- Tình hình triển khai các dự án phát triển nhà: Đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 45 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới; có một số dự án được nhà đầu tư quan tâm thực hiện có sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu thị trường, còn lại phần lớn các dự án triển khai chậm. Về các dự án nhà ở xã hội chưa có dự án nào hoàn thành đưa vào sử dụng, một số dự án đang triển khai nhưng nhà đầu tư chưa thật sự tập trung đầu tư cho dự án.

- Về các chương trình hỗ trợ về nhà ở: Sở Xây dựng đã tổ chức hoàn thành Chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo kế hoạch với tổng số 2169 nhà đưa vào sử dụng; Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg được triển khai ngay từ năm 2013, đến nay số nhà xây mới đạt 76,8%, số nhà sửa chữa đạt 22,33% (do khó khăn về vốn).

Về thị trường bất động sản đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, số lượng sàn giao dịch bất động sản rất nhỏ, ý thức pháp luật về kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch chưa cao.

Đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh: Tổng số diện tích nhà ở được xây dựng mới 2.531.580 m2/sàn, tổng số diện tích nhà ở xã hội được xây dựng mới 185.320 m2/sàn; số lượng sàn giao dịch bất động sản 02 sàn.

(Kèm theo biều Tình hình thực hiện chỉ tiêu về nhà ở 5 năm 2011-2015)

5. Quản lý vật liệu xây dựng:

Thực hiện Quyết định số: 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND  tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh xóa bỏ xong toàn bộ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh. Hiện nay còn có 33 dự án sản xuất gạch đất nung đang hoạt động, đảm bảo cung cấp gạch đất nung cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Công nghệ sản xuất gạch đất nung chủ yếu gồm: Công nghệ lò nung tuynel, Công nghệ lò nung hoffman, Công nghệ lò liên tục kiểu đứng. tổng công suất thiết kế gạch đất nung 826,5 triệu viên/năm.

Về sản xuất vật liệu xây không nung: Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng. Sở Xây dựng đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh. Đến nay có 5 dự án sản xuất vật liệu xây dựng không nung; tổng công suất thiết kế gạch không nung 100 triệu viên/năm, tổng sản lượng đạt 204 triệu viên.

Để quản lý tốt việc sản xuất vật liệu xây dựng, nhất là sản xuất gạch ngói đất nung cho phù hợp với định hướng phát triển ngành, Sở Xây dựng đang lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các điểm sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt.

(Kèm theo biểu Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu ước đạt được trong 5 năm 2011-2015)

6. Công tác cải cách hành chính  

Công tác cải cách hành chính được tích cực thực hiện, tập trung thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đối với những lĩnh vực đ­ược giao; thực hiện rà soát, thống kê các thủ tục hành chính thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất l­ượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở; tham m­ưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng. Đến nay UBND tỉnh đã ban hành 53 thủ tục hành chính thuộc Sở. Thủ tục hành chính đư­ợc công khai trên cổng thông tin điện tử và công khai tại Sở Xây dựng. Sở đã xây dựng và ban hành Qui chế một cửa, công tác giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Sở Xây dựng đã triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; kiện toàn và nâng cao chất l­ượng của tổ chức bộ máy hành chính đảm nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách tài chính công, ban hành Quy chế quản lý và chi tiêu nội bộ cơ quan và công khai tài chính theo quy định.

7. Thanh tra Xây dựng:

 Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định, đã phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm, góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và đưa hoạt động xây dựng của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 Từ năm 2011-2013 thực hiện 54 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công trình xây dựng 13 đợt,  kiến nghị loại ra khỏi giá trị thanh toán và nộp vào ngân sách nhà nước gần 20,8 tỷ đồng.

8. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

8.1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng- công nghiệp:

Trong hoạt động từ năm 2011-2015 Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng- công nghiệp đã quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, luôn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, ổn định được việc làm, đảm bảo đời sống cán bộ viên chức và tích lũy tái đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị.

Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 ước đạt: Tổng giá trị sản lượng 24,73 tỷ, tổng doanh thu 19,45 tỷ, tổng nộp ngân sách 1,45 tỷ đồng.  

8.2. Ban Quản lý nhà ở sinh viên, cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên:

Ban quản lý nhà ở sinh viên được thành lập theo quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh; Chính thức hoạt động ngày 01/11/2011; Ban quản lý nhà ở sinh viên có chức năng, nhiệm vụ thực hiện tổ chức, quản lý, khai thác vận hành khu nhà ở sinh viên.

Việc khai thác vận hành khu nhà ở sinh viên gặp nhiều khó khăn. Một số trường cắt giảm ngành đào tạo (Trường đại học Chu Văn An), số sinh viên nhập học vào các trường trên địa bàn hạn chế. Bên cạnh đó một số trường đào tạo cũng có ký túc xá sinh viên (Trường Cao đẳng Y tế; Cao đẳng Sư phạm; Trung cấp nghề), ngoài ra còn có nhiều nhà trọ, phòng trọ của tư nhân nằm cạnh các trường. Đến nay số phòng ở sinh viên khai thác mới đạt 45%.

Tổng số thu 5 năm 2011-2015 (nguồn ngân sách nhà nước cấp, phí cho sinh viên thuê phòng, phí thu từ nhà dịch vụ) ước đạt 2,9 tỷ đồng.

8.3. Trung tâm Qui hoạch- Kiến trúc đô thị nông thôn:

Từ trước năm 2011 đến 2013 do những khó khăn chung của nền kinh tế và biến động về nhân lực (nhiều cán bộ chuyển công tác) nên hoạt động của Trung tâm gặp nhiều khó khăn, đơn vị gần như không hoạt động. Sau khi được sắp xếp, kiện toàn từ 01/6/2013 đến nay hoạt động của đơn vị đã có những bước tiến vượt bậc đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ xã hội cho người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 ước đạt: Doanh thu 4,2 tỷ, lợi nhuận trước thuế 0,13 tỷ, nộp ngân sách 0,026 tỷ đồng.

III. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

1. Kết quả đạt được:

Sở Xây dựng đã cơ bản  hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015, các nhiệm vụ được thực hiện đảm bảo yêu cầu, kịp thời, đúng qui định, góp phần phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được tổ chức, thực hiện tuân thủ Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành, theo quy định phân công và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai, đi vào cuộc sống. Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng ý thức được vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện, tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật. Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, nâng cao.

2. Những mặt còn tồn tại:

- Công tác quy hoạch đã được quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện, nhưng tiến độ, mức độ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn rất chậm. Chất lượng lập, thẩm định quy hoạch còn nhiều hạn chế nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch các dự án nhà ở, phát triển đô thị. Các quy hoạch chưa có sự kết nối, các chỉ tiêu quy hoạch còn chưa tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định.

- Công tác thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình còn chưa chặt chẽ, chưa có sự phù hợp giữa việc áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế với điều kiện thực tế nhất là các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, suất đầu tư cao làm hạn chế hiệu quả đầu tư dự án.

- Công tác phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp chưa huy động được nguồn lực đầu tư; hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cây xanh) ở các đô thị nhỏ (thị trấn) chưa được đầu tư đồng bộ.

- Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng còn bị buông lỏng, tỷ lệ công trình xây dựng được cấp giấy phép còn thấp, nhất là các công trình dự án sản xuất, công nghiệp. Nhiều đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng vi phạm chưa được xử lý kịp thời, kiên quyết.

II. Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

1. Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:

- Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật xây dựng cụ thể hóa thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện tập trung cho từng lĩnh vực đảm bảo theo đúng quy định. Báo cáo kịp thời cơ quan cấp trên những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để xem xét điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, phát huy các nguồn lực xã hội đồng thời đảm bảo vai trò quản lý của nhà nước.

Quản lý tốt công tác công khai năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân. Kiểm tra, nắm bắt tình hình biến động về năng lực của các tổ chức, cá nhân để điều chỉnh kịp thời. Tổ chức việc cấp giấy phép thầu, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch năm 2016-2020:

Tham mưu dự thảo trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng (ban hành mới, thay thế hoặc điều chỉnh bổ sung): 05 văn bản.

Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước; tập huấn, phổ biến pháp luật về xây dựng: 12 lớp.

 - Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định đối với tất cả các công trình thuộc mọi nguồn vốn. Nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế dự toán của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, không để xảy ra tình trạng mất an toàn trong thi công xây dựng và không để xảy ra sự cố công trình.

- Tăng cường quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng chống thất thoát lãng phí, định kỳ ban hành chỉ số giá xây dựng và giá vật liệu xây dựng hàng quý trên địa bàn tỉnh sát với giá thị trường, làm cơ sở cho chủ đầu tư các dự án tham khảo, vận dụng.

(Kèm theo các biểu: Doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch 2016-2020; Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn 5 năm 2011-2015 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Tổng số sự cố về chất lượng công trình xây dựng5 năm 2011-2015 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Tai nạn lao động trong thi công xây dựng5 năm 2011-2015 và kế hoạch 5 năm 2016-2020).

2. Quản lý kiến trúc- quy hoạch xây dựng:

Tiếp tục triển khai lập qui hoạch chung xây dựng, điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng ở các đô thị; lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng cho  các đô thị trên địa bàn tỉnh; đôn đốc UBND các huyện lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị; rà soát các đồ án quy hoạch nông thôn mới để hướng dẫn các xã điều chỉnh, bổ sung và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoach được duyệt; hướng dẫn các huyện, thành phố lập quy hoạch chi tiết xây dưng hạ tầng kỹ thuật cho các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Rà soát các quy hoạch xây dựng kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch phát triển đô thị , khu công nghiệp gắn kết với bảo vệ môi trường, quản lý môi trường toàn diện, thống nhất.

Tập trung thực hiện: Phủ kín 100% quy hoạch phân khu các đô thị; điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng cho một số đô thị; lập quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp; qui hoạch chung xây dựng dọc 2 bên đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên; qui hoạch xây dựng vùng các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiện Lữ.

(Kèm theo các biểu: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị giai đoạn 2016-2020;  Dự kiến kinh phí xây dựng các dự án quy hoạch 5 năm 2016-2020).

3. Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị:

Lập chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh đã được phê duyệt, làm cơ sở cho cho việc xây dựng kế hoạchphát triển đô thị  cho từng khu vực cụ thể. Phấn đấu đến năm 2020: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 38%; có 01 đô thị loại II (thành phố Hưng Yên), 04 đô thị loại IV (đô thị Mỹ Hào, Văn Giang, thị trấn Như Quỳnh, Yên Mỹ), 05 đô thị loại V (đô thị Bô Thời-Dân Tiến, thị trấn các huyện: Ân Thi, Lương Bằng, Vương, Trần Cao).

Tổ chức lập và triển khai quy hoạch hệ thống cây xanh, quy hoạch nghĩa trang. Huy động, thu hút nhà đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn (ở Kim Động, Yên Mỹ).

Tăng cường quản lý, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, hiệu quả (hạ tầng kỹ thuật các dự án phát triển đô thị, khu dân cư mới; các dự án cấp nước, xử lý nước thải đô thị).

Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2020: Tổng công suất thiết kế của các nhà máy nước 59.920 m3/ngày đêm, tỷ lệ số dân đô thị được cấp nước sạch 80%; tổng công suất các nhà máy xử lý nước thải 9.120 m3/ngày đêm; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 87,3%.

Chỉ tiêu tỷ lệ các khu công nghiệp xử lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đến năm 2020 đạt 4/4 khu.

(Kèm theo các biểu:  Kế hoạch lập Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về số lượng và dân số đô thị 5 năm 2016-2020; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về diện tích đất đô thị 5 năm 2016-2020; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị5 năm 2016-2020; Tình hình thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ các khu CN, khu KT, khu CX, khu CNC xử lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng5 năm 2016-2020)   

4. Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản:

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

- Triển khai thực hiện "Chương trình nhà ở tỉnh Hưng Yên" đã được phê duyệt; phấn đấu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đạt 25,5 m2/người, trong đó ở đô thị 26,54 m2/người, nông thôn 19,59 m2/người.

 Tập trung thực hiện các dự án nhà ở xã hội ở các đô thị nhất là nhà ở công nhân khu đô thị Mỹ hào và các khu công nghiệp.

- Tập trung hoàn thành "Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở" trước kế hoạch của Chính phủ.

(Kèm theo biểu Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở ước đạt được đến năm 2015 và kế hoạch đến năm 2020; Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ);Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội đã được xây mới ước đạt được đến năm 2015 và kế hoạch đến năm 2020; Số lượng sàn giao dịch bất động sản ước đạt được đến năm 2015 và kế hoạch đến năm 2020; Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn ước đạt được đến năm 2015 và kế hoạch đến năm 2020; Chỉ số giá bất động sản; Tình hình kế hoạch thực hiện chỉ tiêu về nhà ở 5 năm 2016-2020).

5. Quản lý vật liệu xây dựng:

Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cả về số lượng, chất lượng, chủng loại, đáp ứng được cơ bản nhu cầu một số loại vật liệu xây dựng như vật liệu xây, lợp, cát xây dựng phục vụ cho nhu cầu tại chỗ và các khu vực lân cận, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, cảnh quan môi trường và phục vụ cho công tác quản lý ngành trên địa bàn trong thời gian tới.

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng của tỉnh, đảm bảo không còn cơ sở sản xuất gạch đất nung bằng công nghệ lò thủ công; tích cực chuyển đổi phát triển gạch không nung.

Chỉ tiêu công suất thiết kế gạch xây đến năm 2020: Gạch đất nung 590 triệu viên, gạch không nung 316 triệu viên.   

(Kèm theo biểu Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu ước đạt được trong 5 năm 2016-2020)

6. Công tác cải cách hành chính:

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo định hướng của Chính phủ, các Bộ ngành, UBND tỉnh. Phối hợp với các Sở ngành có liên quan thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm cụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.  

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính thuộc Sở cho phù hợp với văn bản qui phạm luật mới ban hành.

Sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

7. Thanh tra Xây dựng:

Tăng cường hoạt động thanh tra theo 3 loại hình theo quy định của Luật Thanh tra. Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong hoạt động thanh tra. Đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả, xử lý nghiêm các sai phạm, thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Kế hoạch biên chế từ năm 2016-2020 là 20 công chức.  

8. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

8.1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng- công nghiệp:

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, viên chức, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất làm cơ sở thành lập trung tâm kiểm định xây dựng, chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020: Tổng giá trị sản lượng 21,15 tỷ, tổng doanh thu 19,1 tỷ, tổng nộp ngân sách 1,31 tỷ đồng.

8.2. Ban Quản lý nhà ở sinh viên, cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên:

Trong giai đoạn 2016-2020 theo dự báo của các trường trên địa bàn khu vực số lượng sinh viên nhập trường vẫn còn khó khăn. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ viên chức. Đề xuất, mở rộng hoạt động dịch vụ quản lý các khu nhà ở chung cư trên địa bàn thành phố. Chỉ tiêu kế hoạch khai thác phòng ở sinh viên giai đoạn 2016-2020 khoảng 90% số phòng.

8.3. Trung tâm Qui hoạch- Kiến trúc đô thị nông thôn:

 Tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ viên chức, đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn, nâng cao năng lực cạnh tranh tìm kiếm việc làm, đảm bảo đời sống cán bộ viên chức có lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển đồng thời hoàn thành nhiệm vụ Sở Xây dựng giao hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng của Sở trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020: Tổng doanh thu 29 tỷ, tổng lợi nhuận trước thuế 0,28 tỷ, tổng nộp ngân sách 0,056 tỷ đồng.  

Trên đây là báo cáo của Sở Xây dựng Hưng Yên về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 ngành xây dựng Hưng Yên.

 

Nơi nhận:    

- Bộ Xây dựng (để báo cáo);

- UBND tỉnh(để báo cáo);

- Sở KHĐT;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng,ban Sở;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

Lương Anh Tuấn

Tin mới nhất

QUI HOẠCH XÂY DỰNG, DÂN CƯ, CỤM TUYẾN DÂN, ĐÔ THỊ....(03/12/2010 3:07 CH)

Khởi công xây dựng Khu đô thị Sơn Nam Palace(16/04/2010 3:07 CH)

Ân Thi: Nông dân đóng góp gần 2,4 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn(15/01/2010 3:07 CH)

Công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Yên Mỹ II(26/11/2009 3:07 CH)

Khởi công xây dựng nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên(19/11/2009 3:07 CH)

°
521 người đang online